Ste dlhodobo na PN, viete, že svoju prácu už po návrate nebudete po zdravotnej stránke zvládať, po skončení PN chcete z práce odísť, ale nechcete prísť o odstupné? Tu je spôsob, ako sa k odstupnému dopracovať.

V prvom rade choďte za svojim ošetrujúcim lekárom a povedzte mu, aby vám vydal papier, ktorý bude mať v názve LEKÁRSKY POSUDOK a nech doňho napíše tieto dve vety:

  1. Pacient vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

  2. Pacient nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia.

Pamätajte, ten papier sa musí volať "Lekársky posudok", nemá to byť žiadna lekárska správa, nemá tam byť napísané, že lekár niečo odporúča alebo neodporúča, nemá tam byť vaša diagnóza. Musí sa to volať "Lekársky posudok" a musia tam byť napísané vyššie spomenuté dve vety. Ideálne, keby ten papier ešte obsahoval aj poučenie o odvolaní.

Niekedy vám lekár povie, že on lekárske posudky nevydáva, že to robia posudkoví lekári. Týmto sa nedajte odradiť. Povedzte mu, že posudkoví lekári vydávajú posudky na účely invalidity pre sociálnu poisťovňu. To sú úplne iné posudky.

Vy ale žiadate iný druh posudku, a to na pracovnoprávne účely. A máte na to plné právo a nielen to, lekár je povinný ho na vaše požiadanie vydať. Hovorí o tom § 16 Zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Lekári to často nevedia a treba na tom trvať.

Keď ten posudok máte, musíte ho zamestnávateľovi doručiť. Ideálne priamo do rúk. Urobte si z posudku kópiu, zamestnávateľovi dajte originál a na kópiu si dajte podpísať prevzatie od pracovníka, ktorý to prevzal. Čiže: "Prevzal, dňa DD.MM.RRRR, meno priezvisko a podpis"

Listiny musí za zamestnávateľa preberať kompetentná osoba. Čiže posudok doručte buď priamo konateľovi firmy, majiteľovi, alebo personalistovi a podobne. Nie, že to dáte kolegyni, čo s takýmito vecami nemá nič spoločné.

Ak by ste to nevedeli doručiť osobne, pošlite posudok do firmy poštou v obálke s doručenkou. Tak budete mať dôkaz o prevzatí. Ešte raz: v obálke s doručenkou!

Keď zamestnávateľ dostane od vás tento posudok, tak zistí, že lekár povedal, že nie ste na svoju prácu zdravotne spôsobilý.

Zamestnávateľ teraz vie, že vám už nemôže prideľovať doterajšiu prácu. Jednoducho váš zdravotný stav to nedovoľuje. Lekár tak povedal v lekárskom posudku. Môže sa ale stať, že ste napríklad vodič (máte to tak v pracovnej zmluve) a nie ste spôsobilý iba na prácu v noci, ale cez deň vodiča robiť môžete. Alebo robíte nejakú prácu v stoji, ale ak by ste ju robili v sede, boli by ste spôsobilý.

Čiže prvá vec, čo zamestnávateľ môže urobiť, je, že vám upraví pracovné podmienky tak, aby ste doterajšiu prácu mohli vykonávať ďalej. Mnohokrát sa to ale nedá, lebo zamestnanec je zdravotne nespôsobilý na túto prácu už celkovo a zamestnávateľ nevie urobiť nič také podstatné, čím by tento posudok obišiel.

Vtedy vám môže zamestnávateľ ponúknuť inú prácu. Napríklad doteraz ste robili v sklade (v zmluve máte, že ste skladník), avšak už sa nemôžete namáhať s ťažkými bremenami, tak vám ponúkne prácu v administratíve. To by však znamenalo, že by ste museli súhlasiť so zmenou dohodnutého druhu práce, a to znamená podpísať dodatok k pracovnej zmluve. Ak takýto dodatok odmietnete podpísať, vaša pracovná pozícia sa nezmenila, ostáva rovnaká a zároveň platí lekársky posudok, že na túto prácu nie ste zdravotne spôsobilý.

Takže ste dostali zamestnávateľa do situácie, že vám nemôže prideľovať prácu (lebo ste zdravotne nespôsobilý), nechcete prejsť na inú pozíciu a nevie vám nijak upraviť pracovné podmienky.

V takomto prípade ani po návrate z PN nemôžete začať pracovať (váš zdravotný stav to podľa lekárskeho posudku predsa nedovoľuje) a zamestnávateľ vás musí prepustiť. Ak by vás neprepustil, musel by vás platiť aj napriek tomu, že nemôžete a nebudete pracovať.

Každý zamestnávateľ má totiž povinnosť prideľovať vám prácu. Ak vy donesiete lekársky posudok, kde lekár povedal, že nemôžete pracovať, tak zamestnávateľ vám nemôže prideľovať prácu, vzniká tak prekážka na jeho strane a musí vám platiť náhradu mzdy.

Žiadny zamestnávateľ nebude zamestnanca, ktorý sa po PNke vrátil s takýmto lekárskym posudkom predsa platiť zadarmo len tak donekonečna. Táto situácia ho donúti k tomu, aby vás prepustil.

Zamestnávatelia to potom na zamestnancov skúšajú a hovoria im, aby dali výpoveď sami, alebo aby podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, kde nebude uvedené žiadne odstupné. Nerobte to. Ak dáte výpoveď sami, nemáte nárok na odstupné. Ak podpíšete dohodu o skončení pracovného pomeru, kde nebude uvedené žiadne odstupné a ani dôvod straty zdravotnej spôsobilosti, tiež na odstupné nebudete mať nárok.

Preto na toto zamestnávateľovi neskočte a trvajte na tom, aby vás vyhodil on. Ak vám výpoveď nebude chcieť dať, tak vás bude musieť platiť za ničnerobenie (ste predsa zdravotne nespôsobilý, pracovať nemôžete). Čiže len si počkajte na kroky zamestnávateľa. Jednou z možností je, že vám dá výpoveď a vtedy sa na vás bude vzťahovať aj výpovedná doba a odstupné.

Zrátajte si koľko by to bolo podľa týchto linkov:

Výpovedná doba: https://www.pracujucachudoba.sk/poradenstvo/mam-narok-na-vypovednu-dobu

Odstupné: https://www.pracujucachudoba.sk/poradenstvo/kedy-mam-narok-na-odstupne

Ešte je možné, že zamestnávateľ povie, že vám výpoveď nedá, ale že sa bude s vami chcieť dohodnúť na dohode o skončení pracovného pomeru. Pamätajte na to, že slovo dohoda je od slova dohodnúť sa a bez vášho podpisu k žiadnej dohode nedôjde. Preto si takúto dohodu najprv dôkladne prečítajte a keď v nej nie je patričné odstupné alebo dôvod skončenia strata zdravotnej spôsobilosti, tak takúto dohodu nepodpisujte.

Aké by ste mali mať odstupné pri dohode sa pozrite tu: https://www.pracujucachudoba.sk/poradenstvo/kedy-mam-narok-na-odstupne

Dobre si zrátajte, či sa vám podľa výšky odstupného viac oplatí odísť tak, že vás zamestnávateľ vyhodí výpoveďou (tam získavate výpovednú dobu a aj odstupné) alebo len dohodou (tam získavate iba odstupné). Pri dohode o skončení pracovného pomeru môžete pokojne trvať na tom, že ju podpíšete iba v prípade, že v nej bude taká výška odstupného, aká by zodpovedala výpovednej dobe plus odstupnému pri výpovedi.

Pre istotu ešte raz pripomínam, že ak dostanete výpoveď a bude vám plynúť výpovedná doba, tak počas tejto výpovednej doby po návrate z PN nepracujete. Lekár v posudku predsa povedal, že ste stratili spôsobilosť na prácu, takže počas výpovednej doby vám ide mzda, ale prácu nerobíte. Ak by sa vás zamestnávateľ pokúšal zamestnávať prácami, ktoré nezodpovedajú dohodnutému druhu práce vo vašej pracovnej zmluve, tak takúto prácu odmietnite. Predsa ste sa na ničom takom v pracovnej zmluve nedohodli. Odmietnuť prácu, ktorá nezodpovedá vašej pracovnej zmluve máte plné právo.

Čiže si to zosumarizujme.

Ste na PN, ale po jej skončení chcete zo zdravotných dôvodov odísť aj s odstupným. Výpoveď nedávajte a nepodpisujte nevýhodnú dohodu o skončení pracovného pomeru.

Choďte za svojim lekárom, nech vám vystaví lekársky posudok, tan doručte zamestnávateľovi a počkajte si, nech vás vyhodí on: buď výpoveďou (plynie vám výpovedná doba + odstupné) alebo dohodou o skončení (ale tú podpíšte len v prípade, že tiež obsahuje patričnú výšku odstupného a výpovedný dôvod straty zdravotnej spôsobilosti).

Tento vyhadzov s odstupným vám zabezpečí práve tá prvá veta: "Pacient vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu"

Zamestnávateľ vás bude musieť vyhodiť na základe § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, ktorý hovorí "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu"

Tá druhá veta v posudku, ktorú sme od lekára žiadali, aby tam dal, čo znela "Pacient nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia" nie je v tomto prípade až tak podstatná. Vlastne by sa nič nestalo, keby tam nebola.

Ale ja ju tam odporúčam dať, ak by sa zamestnanec rozhodol skončiť pracovný pomer v úplne inom režime.

Vďaka tejto vete môžete skončiť pracovný pomer okamžite s dvojmesačným odstupným. Teda nie úplne, presnejšie je to takto: Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer z tohto dôvodu, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Hovorí o tom § 69 Zákonníka práce.

Dobre, takže teraz by ste už mali byť múdrejší a mali by ste vedieť čo a ako.

Pamätajte: nebuďte si vedomí len svojich povinností, ale aj svojich práv.

Publikované 01.10.2021