Odstupné sa riadi § 76 Zákonníka práce. Pozrite si ten paragraf, aby ste vedeli presne, aké odstupné sa vás týka. Ak tomu paragrafu nerozumiete, pokojne dajte do Googlu „odstupné“ a nájdite si k tomu vysvetľujúce články.

Odstupné sa vás týka, ak končíte pracovný pomer z týchto dôvodov:

 • Ruší sa celá firma (organizácia) alebo jej časť
 • Premiestňuje sa a vy nesúhlasíte s tým, aby ste chodili do iného miesta, kam sa presúva
 • Spravili sa organizačné zmeny a vy ste sa stali nadbytočným/ou
 • Stratili ste vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu podľa lekárskeho posudku

Toto sú tzv. dôvody podľa § 63, odsek 1) písmeno a) alebo b) alebo c) Zákonníka práce.

Ak s vami končí zamestnávateľ pracovný pomer z týchto dôvodov, musí to byť jasne uvedené v dohode alebo vo výpovedi. Ak to tam nie je, dožadujte sa toho.

Ak napríklad v dohode o skončení pracovného pomeru nebude takýto výpovedný dôvod uvedený, ale sa v nej iba všeobecne napíše, že „dohodli ste sa“ alebo že „na základe žiadosti zamestnanca“ a nie je to pravda, určite žiadajte doplnenie dôvodu a nepodpisujte takú dohodu, v ktorej dôvod nie je jasne uvedený.

Ak by sa tento dôvod v dohode vynechal a nebola by v nej uvedená ani výška odstupného, nárok na odstupné vám nevznikne. Čiže buď v dohode o skončení bude uvedený jeden z vyššie menovaných dôvodov alebo výška odstupného alebo oboje, inak nárok na odstupné mať nebudete.

Aké sú výšky odstupného? Závisí to od toho, či končíte dohodou alebo ste dostali výpoveď a ako dlho vo firme k dátumu skončenia pracujete. Všetko je v § 76 Zákonníka práce:

 1. Ak dostanete výpoveď z dôvodu podľa § 63, odsek 1) písmeno a) alebo b) alebo c) Zákonníka práce a tento dôvod bude vo výpovedi uvedený, máte nárok na odstupné nasledovne:
  • 1 priemerný mesačný zárobok, ak ste tam pracovali najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov
  • 2 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov
  • 3 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov
  • 4 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 20 rokov

Pamätajte, že pri výpovedi sa okrem odstupného na vás vzťahuje výpovedná doba podľa § 62 Zákonníka práce.

 1. Ak končíte dohodou z dôvodu podľa § 63, odsek 1) písmeno a) alebo b) alebo c) Zákonníka práce a tento dôvod je v dohode uvedený, máte nárok na odstupné nasledovne:
  • 1 priemerný mesačný zárobok, ak ste tam pracovali menej ako 2 roky
  • 2 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov
  • 3 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov
  • 4 priemerné mesačné zárobky, ak ste tam pracovali najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov
  • 5 priemerných mesačných zárobkov, ak ste tam pracovali najmenej 20 rokov.

Pamätajte, že pri dohode máte síce vyššie odstupné, ale nepatrí vám výpovedná doba.

 1. Ak s Vami skončil zamestnávateľ pomer (či už výpoveďou alebo dohodou), lebo nemôžete už vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo že ste dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu podľa orgánu verejného zdravotníctva (teda napr. radiácia), patrí vám odstupné vo výške 10 priemerných mesačných zárobkov.

Odstupné musí zamestnávateľ vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Nevyplatenie odstupného je trestný čin, rovnako ako nevyplatenie mzdy alebo časti mzdy (pozri Nevyplatenie mzdy)

Publikované 04.07.2020