Výpovedná doba sa na vás vzťahuje, ak ste dostali výpoveď alebo ak ste dali výpoveď. Nevzťahuje sa na skončenie dohodou. Podrobnosti k výpovednej dobe nájdete v § 62 Zákonníka práce.

Ak vám zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodov, ktoré sú napísané v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo c), t. j., že zamestnávateľ sa ruší, premiestňuje, ste nadbytočným/ou alebo ste stratili doterajšiu spôsobilosť na základe lekárskeho posudku vykonávať doterajšiu prácu, máte nárok na

  • 1 mesiac výpovednej doby, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali menej ako 1 rok
  • 2 mesiace výpovednej doby, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov
  • 3 mesiace výpovednej doby, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali 5 a viac rokov.

Ak vám dal zamestnávateľ výpoveď z iného dôvodu – dôvod je uvedený vo výpovedi -, patrí vám:

  • 1 mesiac výpovednej doby, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali menej ako 1 rok
  • 2 mesiace výpovednej doby, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali 1 rok a viac

Ak ste dali výpoveď vy, tak sa vás týkajú nasledovné výpovedné doby:

  • 1 mesiac, ak ste tam ku dňu doručenia výpovede pracovali menej ako 1 rok
  • 2 mesiace, ak ste tam pracovali 1 rok a viac

Výpovedná doba začína plynúť od 1. dňa ďalšieho kalendárneho mesiaca, odkedy ste ju dostali (alebo doručili zamestnávateľovi).

To, kedy ste ju dostali, sa neriadi dátumom vo výpovedi, ale dátumom, kedy ste ju prevzali osobne do rúk od zamestnávateľa alebo kedy ste ju prevzali na pošte.

Ak máte v zmluve alebo vo výpovedi uvedenú nižšiu výpovednú dobu, než aká vám patrí zo zákona, tak tieto nižšie výpovedné doby sú automaticky neplatné – zamestnávateľ sa musí držať minimálnych výpovedných dôb uvedených v Zákonníku práce, ktoré popisujeme vyššie.

Vyplýva to z § 62 Zákonníka práce.

Publikované 04.07.2020