Nie. Nevyplatenie celej alebo časti mzdy je trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody na jeden až tri roky. Zároveň je platenie mzdy základná povinnosť zo Zákonníka práce.

Pokiaľ ste nedostali mzdu alebo jej časť, pozrite si otázku nevyplatenie mzdy. Môžete podať trestné oznámenie, informovať inšpektorát práce, domáhať sa čiastky na súde a pokiaľ by zamestnávateľ išiel do konkurzu, môžete sa domáhať nevyplatenej mzdy aj z garančného fondu štátu. Z neho by vám štát mohol vyplatiť mzdu za najviac tri mesiace. V tomto prípade sa však treba poradiť s právnikom, lebo proces je komplikovanejší.

Samozrejme, treba prihliadať na situáciu zamestnávateľa. Najmä počas krízy to majú takmer všetci ťažšie. Je možné, že zamestnávateľ nemá peniaze len krátko a dočasne a následne všetko poctivo vyplatí. Zároveň si treba uvedomiť, že zamestnávatelia si môžu žiadať o štátnu pomoc, takže nie je úplne na mieste hovoriť, že zamestnávateľ peniaze nemá.

V takomto vážnom prípade by mal byť zamestnávateľ ústretový, situáciu úprimne vyjasniť a dohodnúť férový kompromis na možno oneskorenom splatení. Pokiaľ ale nie je ochotný sa s vami dohodnúť, nezaobchádza s vami férovo, tak potom je naozaj namieste, aby ste trvali na svojich zákonných právach a vymáhali si ich.

Pamätajte, že ak vám zamestnávateľ do 15 od termínu splatnosti vašej mzdy nezaplatí čo i len malú časť mzdy, môžete okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 69 ods. 1 písm. b), vďaka čomu vám zároveň vzniká nárok na dvojmesačné odstupné.

Publikované 04.07.2020