Závisí od toho, čo máte uvedené v pracovnej zmluve ako Miesto výkonu práce. Pokiaľ tam máte uvedené a dohodnuté dve rôzne prevádzky alebo dve rôzne mestá, tak áno, môže Vás poslať na tú druhú uvedenú prevádzku, druhé uvedené mesto. Pokiaľ tam máte uvedené len jedno miesto, tak Vám môže navrhnúť, či nechcete ísť do druhej prevádzky, ale záleží od Vás, či Vám to vyhovuje.

Ak to odmietnete, nemôže Vás za to absolútne nijako postihovať. Spadá to pod §47, ktorý vymedzuje Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru. Podľa odseku 3) „Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktorý je za a) v rozpore so všeobecne záväznými predpismi“ – čo v tomto prípade znamená v rozpore s Vašou zmluvou. Švec a kol. v Komentári k Zákonníku práce (2019) k tomu uvádzajú:

„Ak zamestnanec odmieta realizovať pracovný výkon s poukazom na obsah pracovnej zmluvy, keď uložené pracovné povinnosti nekorešpondujú s jej obsahom ani s dohodnutým obsahom práce (..) V tomto prípade môže zamestnanec odmietnuť vykonanie pracovného úkonu, keďže takýto výkon je v rozpore s ustanoveniami pracovnej zmluvy a prípadne aj s §43 ods1 písm. a) ZP. Zamestnávateľ následne nemôže hodnotiť nesplnenie povinnosti zamestnanca ako porušenie pracovnej disciplíny, pretože ich charakteristika nespadá do dohodnutého druhu práce a nepredstavuje preto súčasť tzv. pracovnej disciplíny zamestnanca.“

Publikované 04.07.2020