Bez súhlasu zamestnanca to môže urobiť iba vtedy, ak ide o „odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo potreby zmiernenia jej bezprostredných následkov“, čiže napríklad o povodeň alebo zborenú strechu.

Inak platí, že zamestnávateľ vám môže prideľovať prácu len takú, akú máte dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak vám pridelí prácu mimo vašej pracovnej náplne, alebo vám dá taký pokyn, lebo tvrdí, že v pracovnej zmluve máte napísané „podľa pokynov vedúceho zamestnanca“, tak vedzte, že takúto prácu môžete a mali by ste odmietnuť. Pokyny môžete dostávať len v rámci vašej pracovnej náplne.

Pokiaľ nariadený druh práce nemáte dohodnutý v pracovnej zmluve a nedá sa ani uvažovať, že spadá pod vašu pozíciu (napríklad ste čašník a zamestnávateľ chce, keď ste zatvorení, aby ste vymaľoval steny reštaurácie), tak môžete, ale nemusíte túto prácu vykonať. Je to na vašom uvážení.

Zamestnávateľ vám to môže ponúknuť, ale nie nariadiť. Ak to odmietnete, nemôže vás za to absolútne nijako postihovať, prečítajte si §47 ods. 3, ktorý hovorí, že takéto odmietnutie práce nemôže zamestnávateľ posudzovať ako nesplnenie povinnosti.

Švec a kol. v Komentári k Zákonníku práce (2019) k tomu uvádzajú:

„Ak zamestnanec odmieta realizovať pracovný výkon s poukazom na obsah pracovnej zmluvy, keď uložené pracovné povinnosti nekorešpondujú s jej obsahom ani s dohodnutým obsahom práce (..) V tomto prípade môže zamestnanec odmietnuť vykonanie pracovného úkonu, keďže takýto výkon je v rozpore s ustanoveniami pracovnej zmluvy a prípadne aj s §43 ods1 písm. a) ZP. Zamestnávateľ následne nemôže hodnotiť nesplnenie povinnosti zamestnanca ako porušenie pracovnej disciplíny, pretože ich charakteristika nespadá do dohodnutého druhu práce a nepredstavuje preto súčasť tzv. pracovnej disciplíny zamestnanca.“

Samozrejme, kvôli zvýšeniu právnej istoty je dobré takéto odmietnutie práce urobiť písomne a odvolať sa v tomto odmietnutí na § 47 ods. 3 Zákonníka práce.

Viac k téme od Inšpektorátu práce: https://www.ip.gov.sk/nariadenie-inej-prace-zo-strany-zamestnavatela/

Publikované 04.07.2020