Takmer nie.

Rozmohol sa nám tu taký nešvár s nariaďovaním nadčasov. Mnohí zamestnávatelia sa teraz snažia dobiehať to, čo počas 1. vlny korony nestihli a nariaďujú ľuďom nadčasy hlava nehlava.

Zamestnávateľ vám môže v roku nariadiť maximálne 150 hodín nadčasov. Ďalších 250 hodín s vami môže iba dohodnúť, t.j. iba s vaším súhlasom.

Vopred daný súhlas na týchto ďalších 250 hodín v pracovnej zmluve je neplatný. Takže sa zamestnávateľ nemôže vyhovárať na to, že "veď v pracovnej zmluve ste súhlasili s bezvýhradným odpracovaním všetkých nadčasov každý rok."

Takýto bianco súhlas sa neráta, lebo Zákonník práce vám zakazuje vzdať sa svojho práva priebežne rozhodovať o tom, s ktorým nadčasom budete a nebudete súhlasiť.

Poďme ďalej.

Nariaďovať zamestnancovi nadčas na deň jeho voľna (napríklad na víkend), keď nemal pracovať, je vo väčšine prípadoch nezákonné.

Na deň vášho pracovného voľna vám nariadiť nadčas môže zamestnávateľ len, keď ide o tieto prípady:

a) naliehavé opravárske práce,

b) nakladacie a vykladacie práce,

c) inventúrne a uzávierkové práce,

d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,

e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,

f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,

g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,

h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Našli ste sa tam? Nie? Tak potom takýto nadčas na deň vášho pracovného voľna vám nemôže nariadiť. Môže ho s vami iba dohodnúť, t.j. že bez vášho súhlasu vás doň nútiť nemôže.

Vo sviatok, keď ste mali byť doma, vám môže nariadiť nadčas iba ak tiež ide len o vyššie vymenované prípady + ak ide o práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

Našli ste sa tam? Nie? Tak potom ani vo sviatok, počas ktorého ste mali byť doma, vám nesmie nariadiť nadčas. Iba s vaším súhlasom.

V poslednej dobe nám chodia správy, že zamestnancom nielenže sú tieto nadčasy nariaďované, ale keď odmietnu naňho prísť, dostanú ešte aj upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s varovaním výpovede.

Ako postupovať pri odmietnutí nezákonne nariadeného nadčasu?

  1. Odmietnite ho viacerí. Čím viac vás bude držať spolu, tým lepšie. Iné je, keď ho odmietnete sám a iné je, keď tak urobíte väčšina. Iné je to práve kvôli tlaku, ktorý sa na vás spustí. Spolu sa vám zvládne ľahšie.

  2. Odmietnite ten nadčas písomne. Odovzdajte (každý jeden z vás) zamestnávateľovi list o odmietnutí výkonu práce a dajte si potvrdiť prevzatie. Vy máte takýto nezákonný pokyn právo odmietnuť na základe § 47 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že: "Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi"

  3. Ak vám dá zamestnávateľ vytýkací list (upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny) za to, že ste sa nedostavili na nezákonne nariadený nadčas, neľakajte sa, ale odpíšte zamestnávateľovi. V liste vysvetlite, že nadčas bol nariadený nezákonne (v rozpore s § 94 Zákonníka práce) a že v súlade s § 47 ods. 3 máte právo takýto pokyn odmietnuť a zamestnávateľ nemá právo toto odmietnutie posudzovať ako porušenie pracovnej disciplíny a vyzvite ho, aby vytýkací list zrušil. Dajte si potvrdiť prevzatie tohto listu, ktorý odovzdáte zamestnávateľovi. Takýto list môžete zamestnávateľovi poslať aj v obálke s doručenkou.

Čiže summa summarum: na deň vášho voľna nemá zamestnávateľ právo vám nariadiť nadčas s výnimkou pár vyššie vymenovaných prípadov. Takže sa bráňte a hájte svoje práva.

Nie ste povinní robiť od nevidím do nevidím ešte aj v čase svojho voľna.

Publikované 15.02.2022