Počas PN vám zamestnávateľ nesmie dať (doručiť) výpoveď. Počas pandémie vám nesmie dať výpoveď ani počas OČR.

V skúšobnej dobe však s vami pracovný pomer skončiť môže, pretože v skúšobnej dobe sa to nevolá výpoveď, ale skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a zákaz sa vzťahuje len na výpovede, nie na skončenia v skúšobnej dobe. V skúšobnej dobe môže s vami zamestnávateľ skončiť pracovný pomer aj v čase PN.

Ak by vám dal zamestnávateľ výpoveď počas vašej PN alebo počas pandémie počas vašej OČR, mohli by ste takúto výpoveď zažalovať na súde o neplatnosť výpovede a spätne vysúdiť niekoľko mesačných platov.

Novela zákona hovorí k zákazu výpovede počas OČR nasledovné:

“6) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.”

§ 64 je paragraf o zákaze výpovede, ktorý hovorí, že výpoveď nesmie byť zamestnancovi daná počas jeho PN. Novela vyššie hovorí, že OČR sa posudzuje ako PN pre účely výpovede, čím rozširuje zákaz výpovede aj počas OČR. Čiže nie, určite vám nesmie dať zamestnávateľ výpoveď počas vašej OČR v čase pandémie.

Publikované 04.07.2020